O nadácii Lúč

Nadácia LÚČ v Žiline bola založená v roku 1993. Počas svojej činnosti sa zaoberá nasledujúcimi činnosťami :

1. Činnosť vzdelávacia – projekt „Nadácia LÚČ v Žiline – projekt vzdelávania“ , ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Projekt je zameraný na zlepšenie kvality poskytovania sociálnych služieb so zameraním na rozvoj vzdelávanie a podporu odbornej prípravy zamestnancov a dobrovoľníkov nadácie a partnera projektu zariadenia LÚČ – DSS, ZPB a ZNB, J. kráľa č. 7, Žilina. Projekt sa realizuje od mesiaca júl 2010 a bude trvať do februára 2012. Do súčasnosti sa v rámci vzdelávania realizovali a realizujú nasledovné aktivity: PC zručnosti – práca s PC a základy Word a Excel, Zvládanie stresových situácií, Inštruktor sociálnej rehabilitácie, Reforma a transformácia sociálnych služieb, Práca s nezamestnanými v komunitách, Základy manažmentu mimovládnych organizácií, Anglický jazyk – základy, Asertívne správanie a argumentovanie, Empatia. Tréning komunikačných zručností, Neverbálna komunikácia, Vedenie ľudí, Anglický jazyk – v sociálnej sfére, Sociálne poradenstvo, Sociálno-psychologický výcvik, Supervízia... Cieľom jednotlivých aktivít je príprava pracovníkov v oblasti práce s ľuďmi a osvojenie si nových poznatkov a zručností pre prácu s klientami v zariadení sociálnych služieb.

2. Činnosť sprostredkovacia – pracovníci nadácie sprostredkovávajú drogovo závislým jednotlivcom liečbu v zariadeniach pre liečbu drogových závislostí. Počas trvania nadácie bolo 252 aktívnych drogovo závislých osôb a závislých alkoholikov umiestnených na ústavnú liečbu a 52 gemblerov.

3. Činnosť poradenská a informačná – pracovníci nadácie poskytujú informácie o možnostiach liečby, o rizikách zneužívania návykových látok, poskytujú odborné poradenstvo a konzultácie drogovo závislým, experimentátorom, ako aj jednotlivcom, ktorí sa vracajú z liečební do civilného života. Poskytujú aj praktické rady a informácie rodičom drogovo závislých, pomoc pri umiestňovaní na liečenie, na resocializáciu, po liečbe návrat do škôl.

4. Činnosť preventívna – v oblasti primárnej prevencie sa pracovníci nadácie venujú nasledovným činnostiam:
a/ Spolupráca s koordinátormi prevencie drogových závislostí na ZŠ a SŠ. b) Besedy na školách – pracovníci nadácie vykonávajú besedy v triedach diskutujú so žiakmi i študentmi nielen o problematike drogových závislostí, ale o všetkých problémoch súvisiacich s vekom mladých ľudí / sexuálne prenosné choroby , rizikové správanie v skupine rovesníkov, ... / Besedy sú spojené s videoprojekciou.
c) Náučné programy v médiách.
d) Práca s rodičmi našich klientov, rovnako na školách, ako v zariadení.


5. Pomoc týraným matkám a sexuálne zneužívaným deťom, ktorým bolo poskytnuté ubytovanie v zariadení LÚČ. Starostlivosť o tieto rodiny zahŕňa komplexnú starostlivosť /psychiater, psychológ, sociálny pracovník, pedagóg, atď/. Ide o rodiny, v ktorých sa vyskytujú závislosti rôzneho druhu.

6. Vyvrcholením práce pracovníkov Nadácie Lúč je celoslovenský festival „Dni nádeje“, ktorý sa prvýkrát uskutočnil v októbri 1995. Jeho súčasťou sú rôzne súťaže, koncerty, divadlá, besedy s odborníkmi a umelcami, športové akcie, výstavy, zbierky. Do akcie býva každý rok zapojených cca. 4000 žiakov, študentov, pedagógov, rodičov, odborníkov na problematiku, štátna správa, samospráva, polícia, ...